Päätöksenteko

Kunnallishallinnon ominaispiirteet 

Seuraavat seikat kuuluvat perustuslain suojaamiin kunnallishallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin:

 • Asukkaat valitsevat vaaleilla kunnan ylimmän toimielimen eli valtuuston. Kunnan hallinnon tulee muutenkin perustua luottamushenkilöiden määräävään asemaan.
 • Valtuustolla on yleinen toimivalta päättää kunnan asioista (yleinen toimivalta). Sen lisäksi kunnalla on tietyt erikseen lainsäädännöllä määrätyt tehtävät (erityistoimiala).
 • Kunnalla on itsenäinen taloudellinen päätösvalta, jonka ytimenä on verotusoikeus.
 • Kunta on valtionhallinnosta erillinen ja sen toimielimillä on tietty riippumattomuus valtiosta.

Kunnanvaltuusto

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalaissa korostetaan valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Valtuusto päättää mm.:

 • kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • hallinnon järjestämisen perusteista
 • talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä talousarviosta
 • kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta
 • jäsenten valitsemisesta kunnan muihin toimielimiin
 • tilintarkastajien valinnasta
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta. Lisäksi se vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Käytännössä kunnanhallituksen asema on keskeinen kunnan toiminnassa. 

Lautakunnat

Lautakunnalla tarkoitetaan toimielintä, joka toimii kunnanhallituksen alaisena. Lautakunta hoitaa niitä pysyväisluonteisia tehtäviä, joita valtuusto on sille antanut kunnan hallinto-organisaatiosta, toimivallan jaosta ja tehtävistä päättäessään. Lautakunnat eivät ole pakollisia lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja vaalilain edellyttämiä lautakuntia. Valtuusto harkitsee niiden määrän ja tarpeellisuuden kunnan organisaatiosta päättäessään.

Toimikunnat

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä elin, joka on koottu kunnassa toimivien eri järjestöjen valitsemista edustajista. Vesannon vanhus- ja vammaisneuvoston tärkein tehtävä on seurata vanhuksia ja vammaisia koskevaa päätöksentekoa, heidän toimeentuloa- ja elinoloja koskevia mahdollisuuksiaan ja tehdä aloitteita heitä koskevissa asioissa.

Ajankohtaista

Eläinlääkintähuollon järjestämisvastuu siirtymässä maakunnille - Vastaa asiakaskyselyyn!
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä SAIRAANHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä LÄHIHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Uusi valtuusto on valittu ja vahvistettu!
Lue Lisää

Kansalaisopiston kevätnäyttely 12.-29.4.2017 K-market Vesselissä
Lue Lisää

Sähköinen hyvinvointikertomus on luettavissa
Lue Lisää

KUULUTUS Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaavan luonnos nähtävillä (kaavan ajantasaistus)
Lue Lisää

ISLAB TIEDOTTAA: LABORATORION AUKIOLOAJAT
Lue Lisää

Kesätyöntekijöiden ottaminen sekä tuki yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille
Lue Lisää