Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua voi saada vaikeavammainen henkilö. Henkilökohtainen avustaja voi auttaa esim. harrastuksissa ja asioinneissa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Kuljetuspalveluihin kuuluu työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, osallistumiseen ja virkistykseen liittyvät kuljetukset.

Kuljetuspalvelua voi käyttää asuinkunnan alueella ja lähikunnissa 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Jos vaikeavammainen käy töissä tai opiskelee, määritellään näiden matkojen määrä erikseen. Asiakas maksaa matkasta omavastuuna kilometreihin perustuvan taksan. Vesannolla matkat tilataan matkojenyhdistelykeskuksesta (MYK).

Matkojenyhdistelykeskus
Kuljetustilaukset
017 183 183

Päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettävä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukeva ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävä toiminta.

Päivätoimintaa järjestetään henkilölle, joka ei voi osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Vesannon kunnassa päivätoiminta järjestetään Vesselissä yksilöllisen suunnitelman mukaisesti toteutettuna.

Palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaiselle, joka tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Näitä palveluja voivat olla avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa ja henkilökohtaisessa hygieniassa.

Palveluasumisessa vaikeavammainen maksaa normaalit asumiskulut, kuten vuokran, sähkö- ja vesimaksut. Vamman vuoksi annettava asumiseen liittyvä apu ja tuki on asiakkaalle maksutonta.

Palveluasuminen järjestetään yksilöllisen palvelutarpeen mukaan kotiin vietävien palvelujen avulla tai ostopalveluna.