Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluja haetaan tältä sivulta löytyvällä hakemuslomakkeella tai ottamalla yhteyttä palveluista vastaavaan viranhaltijaan. Asiakkaan luokse tehdään aina kotikäynti ja laaditaan palvelutarpeen arviointi ja /tai palvelusuunnitelma. Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto tai epikriisi. Asunnon muutostöihin soveltuu esim. fysioterapeutin tai kuntoutusohjaajan lausunto. Asiakas saa palvelusta kirjallisen päätöksen ja myönnettävään palveluun liittyvät toimintaohjeet.

Lisätietoja vammaispalveluista löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta
vammaispalvelujen käsikirjasta, jota pääset lukemaan TÄSTÄ LINKISTÄ.

Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on neuvoa ja opastaa vammaista ja hänen läheisiään. Kuntoutusohjaus järjestetään kunnan palveluohjauksen avulla.

Sopeutumisvalmennusta toteutetaan erilaisten kurssien muodossa. Suurin osa kursseista on Kelan korvaamia, mutta muiden kurssien osalta korvausta voi hakea kunnasta.

Kunnan korvaama sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnainen palvelu.

Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Kuljetuspalveluihin kuuluu työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, osallistumiseen ja virkistykseen liittyvät kuljetukset.

Kuljetuspalvelua voi käyttää asuinkunnan alueella ja lähikunnissa 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Jos vaikeavammainen käy töissä tai opiskelee, määritellään näiden matkojen määrä erikseen. Asiakas maksaa matkasta omavastuuna kilometreihin perustuvan taksan. Vesannolla matkat tilataan matkojenyhdistelykeskuksesta (MYK).

Matkojenyhdistelykeskus
Kuljetustilaukset
017 183 183

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua voi saada vaikeavammainen henkilö. Henkilökohtainen avustaja voi auttaa esim. harrastuksissa ja asioinneissa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Vesannolla henkilökohtainen apu toteutetaan pääasiassa työnantajamallilla. Palvelu toteutetaan ostopalveluna esim. silloin, kun vaikeavammainen opiskelee toisella paikkakunnalla. Vammaispalvelun viranhaltija arvioi asiakkaan palvelutarpeen yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä mahdollisen verkoston kanssa. Tässä yhteydessä keskustellaan henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta. Työnantajamallissa Vesannon kunta toimii palkan sijaismaksajana ja avustajan palkanmaksu tapahtuu kunnan palkanlaskennan kautta.

Päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettävä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukeva ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävä toiminta.

Päivätoimintaa järjestetään henkilölle, joka ei voi osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Vesannon kunnassa päivätoiminta järjestetään Vesselissä yksilöllisen suunnitelman mukaisesti toteutettuna.

Palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaiselle, joka tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Näitä palveluja voivat olla avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa ja henkilökohtaisessa hygieniassa.

Palveluasumisessa vaikeavammainen maksaa normaalit asumiskulut, kuten vuokran, sähkö- ja vesimaksut. Vamman vuoksi annettava asumiseen liittyvä apu ja tuki on asiakkaalle maksutonta.

Palveluasuminen järjestetään yksilöllisen palvelutarpeen mukaan kotiin vietävien palvelujen avulla tai ostopalveluna.

Taloudelliset tukitoimet

Asunnon muutostöihin voi saada korvausta vaikeavammainen henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen vakituisessa asunnossaan tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esim. kynnysten poisto, ovien leventäminen, tukikahvojen kiinnittäminen ja luiskien asentaminen.

Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat välineet ja laitteet myönnetään terveydenhuollosta. Näitä välineitä ovat mm. wc-istuimen korokkeet, suihkutuolit, rollaattorit ja pyörätuolit. Korvausta muiden välineiden, koneiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin voidaan suorittaa silloin, jos vammainen henkilö tarvitsee niitä liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden korvaaminen kuuluu määrärahasidonnaisiin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin. Hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista voidaan korvata puolet. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan. Kunta voi myös antaa välineitä, koneita tai laitteita korvauksetta lainaan.

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata ylimääräiset vaatetuskustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita.

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti.

Korvausten hakeminen

Mikäli asiakas maksaa kustannuksia itse, korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Yhteystiedot

Laila Hytönen
Erityispalvelujen esimies
040 039 5337
laila.hytonen(at)vesanto.fi
Lähetä turvapostia klikkaamalla TÄSTÄ

Päivätoiminta Vesseli, Valokuja 1, Vesanto
040 714 3306