Työllistämisen kuntalisä Vesannon kunnassa

Ukrainasta paenneen työtekijän palkkaaminen

Yritystoiminnan kehittämisavustusten jakoperusteet Vesannolla

Yritystukia voit hakea sähköisellä yrityistoiminnan tukihakemuksella.

Uuden yrityksen perustamispalkkio

Uuden yrityksen perustamispalkkio 1000 €/yritys, mikä maksetaan yhdessä erässä yritystoiminnan käynnistyessä. Yritys voi saada perustamispalkkion myös silloin, kun yritys muuttaa kotipaikkansa ja toimintansa toiselta paikkakunnalta Vesannolle tai uusi yrittäjä aloittaa toiminnan liikkeenluovutuksen, kaupan tai sukupolvenvaihdoksen kautta. Tuki on tarkoitettu yritystoiminnan aloitusvaiheen kertaluontoisiin kuluihin, ei kuitenkaan yrittäjän omiin palkkauskustannuksiin.

Uuden yrityksen perustamispalkkion voi saada myös nuorten perustama 4H-yritys, joka toimii esim. nuorten kesätyöllistäjänä. Toiminta voi olla myös ympärivuotista. Palkkio on 450 € ja se maksetaan kuukausi toiminnan aloittamisesta. Tuen saannin edellytyksenä on, että yrityksellä on todistettavasti toimintaa.

Toimivan yrityksen kehittämispalkkio

Kun yritys olennaisesti laajentaa tai uudelleensuuntaa toimintaansa, 1000 €/yritys. Tuki on mahdollista hakea 6 kk jälkeen muutoksesta. Tuen ehtona on, että toimenpide tai investointi on selvästi muuttanut yrityksen toimintaa, lisännyt työpaikkoja ja/tai nostanut yrityksen liikevaihtoa vähintään kolmanneksen.

Vesannolla tuotantoon johtavien uutuustutkimusten, keksintöjen ja patenttien tuki

Siltä osin kuin muuta tukea ei ole saatavissa, 50 % kustannuksista, max. 1600 €/ kehittämishanke/ yritys/ vuosi.

Markkinoinnin ja yhteistyön kehittäminen

Yrityksen ensimmäisen markkinointimateriaalin tuotanto mukaan lukien internet-kotisivut, kertaluonteiset markkinointitempaukset, messuille osallistuminen, yritysten yhteismarkkinointitoimenpiteet, 50 % kuluista max. 1000 €/yritys

Yritysjohdon ja henkilöstön koulutus

Korkeamman laadun kuten laatujärjestelmien, uuden tuotantosuunnan, toimintatavan, liiketoimintaosaamisen tai menetelmän vaatimaa koulutusta ja seminaariosallistumisia, 50 % kuluista, max. 1000 €/yritys/vuosi. Tukea ei voida myöntää tutkintoon johtavaan koulutukseen. 

Tuki on mahdollista myöntää koulutukseen, joka tähtää yrittäjyyteen ja on suoritettu ennen yrityksen perustamista. Ao. tapauksessa edellytetään kuitenkin yrityksen perustamista eli koulutustuki maksetaan yrityksen perustamisen jälkeen. Lakisääteisissä täydennyskoulutuksissa tuki on 100 €/hlö/vuosi (max. 50 % kustannuksista ja max. 1000 €/yritys/vuosi). 

 

Tukea ei myönnetä jo valmiiksi tuettuun koulutukseen (esim. tietyt EU-hankkeiden osana järjestettävät koulutukset). Ulkomaille suuntautuvien koulutusten yhteydessä tuen hakijan tulee esittää tukea haettaessa matkan koulutussisältö, jonka tulee tukea yrityksen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä.

Maatilojen tuotannon ja toiminnan kehittämistä edistävät toimet

50 % kuluista, max. 1000 €/yritys.