Kaavoitus ja ympäristö

Asumis- ja ympäristöjohtaja/ rakennustarkastaja Tero Röntysen tavoittaa parhaiten puhelimitse 050 057 3720 tai sähköpostitse tero.rontynen@vesanto.fi

Rakennustarkastaja Juuso Natusen tavoittaa numerosta 044 788 5404 tai sähköpostitse juuso.natunen@vesanto.fi Tavattavissa kunnantoimistolla keskiviikkoisin ja torstaisin.

Sovithan tapaamisajan etukäteen puhelimitse.

Kaavoitus

Kaavoittaminen on maa-alueiden käytön suunnittelua. Kaavoituksen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja osallisia ovat ne, joiden elämään uusi kaava vaikuttaa, kuten maanomistajat, asukkaat ja naapurit. Lisäksi kaavoitukseen osallistuu asiantuntijoita ja viranomaisia, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Linkki Karttatiimin karttapalveluun:
https://vesanto.karttatiimi.fi/

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) § 7 mukaan kunnan tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet, kaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet, sisältö ja toteuttaminen.

Kaavoituskatsaus-2020 (Lataa tästä)

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevissa kaavahankkeissa ovat Vesannon kunnan luonnos- ja ehdotusvaiheessa olevat kaavahankkeet tai kaavat, joista osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu erikseen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.

Kaavahankkeen valmistuttua kaava siirretään voimassa oleviin kaavoihin.

Täältä pääset tutustumaan Vesannon kunnan myytäviin tontteihin.

default

Kaavahankkeet

Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan ehdotusvaiheen kuuleminen, katso Kartta ja Kaavaselotus. Tuulivoimaosayleiskaava on vahvistettu kunnanvaltuustossa 13.6.2016 § 24. Yleiskaavan hyväksymisestä on valitettu. Valitus on käsitelty Itä-Suomen hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antopäivämäärä on 1.2.2019. Valitus on hylätty ja kaava on lainvoimainen.

Kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen aloitettiin huhtikuussa 2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 11.6. – 10.7.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 13.5.- 16.6.2019 välisen ajan. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 26.9.- 25.10.2019 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavan vahvistaminen vuoden 2020 aikana kunnanvaltuustossa.

Asemakaavat

  • Asemakaavoja tai sen muutoksia ei ole vireillä.

Ranta-asemakaavat

  • Ranta-asemakaavoja ei ole vireillä

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe on tullut vireille. Pohjois-Savon maakuntahallitus on hyväksynyt kokouksessaan 26.8.2019 (95 §) vireilletulon ja maakuntakaavan 2040 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti.

Maakuntakaavan 2. vaiheessa käsitellään aluerakenteeseen, asumiseen, elinkeinojen kehittämiseen, liikenteeseen, kulttuuriympäristöön, virkistykseen, luonnonsuojeluun ja luonnonvaroihin sekä yhdyskuntatekniikkaan liittyvät aiheet.

 

Jaa sivu