Ympäristönsuojelu

Vesanto, Tervo ja Keitele

Laki ja viranomaiset

1.1.2019 alusta lukien Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta.

Ympäristönsuojelusta lisää Keiteleen kunnan verkkosivuilla

Nilakan ympäristölautakunta

Laituritie 1, PL 14, 72601 KEITELE
keitele@keitele.fi

Lainsäädäntö ja tehtävät

Lainsäädännön mukaisiin tehtäviin kuuluu ympäristölupien käsittely, melua ja tärinää koskevien ilmoitusten käsittely, koeluontoisesta toiminnasta päättäminen, poikkeuksellisissa tilanteissa tehtävät päätökset sekä muut lainsäädännön nojalla annetut tehtävät. Ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvat myös maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät.

Ympäristönsuojelulainsäädännön tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia, parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Yhteystiedot

Elisa-Maria Heikkinen

Ympäristönsuojelutarkastaja

puh. 044 7499322

elisa-maria.heikkinen@tervo.fi

Ympäristösuojeluviranomaisen valvonta- ja lupataksa voimassa 1.2.2022 alkaen

Jaa sivu