Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Vesannon kunta kerää henkilötietoja lakisääteisten tehtävien ja erilaisten palveluiden suorittamista varten. Rekisteri- ja tietosuojaselosteissa kuvataan, missä tarkoituksessa ja milä tavoin henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet on laadittu informoimaan asiakkaita mm. henkilörekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietolähteistä ja tietojen luovutuksen periaatteista. Tietosuojaselosteesta käy ilmi myös asiakkaan oikeudet rekisteritietoihinsa.

Kukin rekisterinpitäjä (kunnanhallitus, lautakunta tai kunnan omistama yhtiö) vastaa omien selosteiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Selosteita kartutetaan ja päivitetään.

Vesannon kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet löydät TÄSTÄ LINKISTÄ.

Sinun oikeutesi

Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Rekisteri- ja tietosuojaselosteissa kerrotaan, millaisia tietoja henkilörekistereihin kerätään ja kuinka niitä käsitellään. Rekisteröity voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekistereihin, ja tarvittaessa varmistaa, että häntä koskevat tiedot ovat oikein rekisterissä.

Rekisteritietojen tarkastusta voit pyytää sähköisellä lomakkeella, jonka pääset täyttämään TÄSTÄ LINKISTÄ.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisua. Oikaisu voi olla virheellisten tietojen korjaus, vanhentuneiden tai tarpeettomien tietojen poisto tai puutteellisten tietojen täydentäminen.

Rekisteritietojen tarkastusta voit pyytää sähköisellä lomakkeella, jonka pääset täyttämään TÄSTÄ LINKISTÄ.

Oikeus lokitietojen tarkastamiseen

Sähköisiin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin tallentuu automaattisesti käyttölokitietoja siitä, kuka on käyttänyt potilas- tai asiakastietoja.

Asiakkaalla/potilaalla on oikeus saada tietoa näiden tietojen käyttämisestä. Lokitiedot voi pääsääntöisesti tarkastaa kahden edellisen vuodelta ajalta. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Mikäli haluat tarkistaa potilas- tai asiakasrekisterin käytön, voit tehdä pyynnön sähköisellä lomakkeella, jonka pääset täyttämään TÄSTÄ LINKISTÄ.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on tietyissä poikkeustilanteissa oikeus vaatia, että häntä koskevat tiedot poistetaan kokonaan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tilanteissa, joissa tietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisten tehtävin hoitamisessa tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämisessä. Henkilötietojen käsittelyssä ja niiden säilytyksessä noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmaa sekä viranomaisten antamia säilytysaikaohjeita.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa käytön rajoittamista tai vastustaa tietojen käyttöä. Tietojen käytön rajoittamista voi vaatia esimerkiksi siinä tilanteessa, että tiedot ovat virheellisiä. Tietojen käytttöä voi vastustaa, jos rekisteröidyllä on jokin henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvä erityinen syy.
Jos rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä, on sen mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava rajoittamisesta kaikille niille tahoille, joille tietoja on aiemmin luovutettu.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus siirtää tietoja ei koske sellaista henkilötietojen käsittelyä joka on tarpeen yleisen edun vuoksi tai julkisen vallan käytössä. Mikäli henkilötietoja käsitellään jollakin muulla perusteella, rekisteröity voi pyytää häntä koskevat tiedot ja halutessaan siirtää ne toiseen rekisteriin tai järjestelmään.
Oikeus tehdä ilmoitus tietosuojapoikkeamasta
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus viranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), jos hän epäilee että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai virheitä. Ensin on syytä kuitenkin olla yhteydessä rekisterinpitäjään, ja tehdä sinne oikaisupyyntö. Tietosuojavaltuutetun sivuilla on tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekoon.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI
p. 029 56 66700
tietosuoja(at)om.fi

Jaa sivu