Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Mitä on hyte?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä – hyte – tarkoitetaan palveluita, joilla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä, osallisuutta ja sosiaalista turvallisuutta. Hyteä ovat kunnan tuottamat palvelut, mutta myös järjestöjen, yritysten ja uskonnollisten yhteisöjen palvelut.

Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää toimijoilta poikkihallinnollista yhteistyötä. Hyte ei ole mikään erillinen palikka tai menokohta talousarviossa, vaan hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen on läpileikkaavaa kaikissa kunnan palveluissa.

Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Kunta tukee kumppaneitaan, jotka järjestävät kuntalaisille muun muassa aktiviteetteja ja tapahtumia. Tuki voi olla rahallista, tilojen järjestämistä, tiedotusyhteistyötä tai yhdessä tekemistä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Hyte-toimien tavoitteena on hyvinvoinnin lisääntymisen myötä säästää kuluja korjaavasta työstä, esimerkiksi sairaanhoitokuluista.

Hyte ja laki

Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhdeksi kunnan perustehtäväksi. Myös terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) on määritelty kuntien tehtäviä kuntalaisten terveyden edistämiseksi.

Kunta-, terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltolain lisäksi useissa eri hallinnonaloja koskevissa laeissa on myös hyteä ohjaavia kohtia. Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki, perusopetuslaki, kuntien kulttuuritoimintalaki ja elintarvikelaki.

Hyvinvointikertomus

Kunnan tulee seurata ja ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä vuosittaisella hyvinvointiraportilla että kerran valtuustokaudessa tehtävällä laajemmalla hyvinvointikertomuksella.

Kunnassa tuotetaan siis neljän vuoden välein hyvinvointikertomus. Kertomuksessa käydään laajasti ja eri näkökulmista läpi sitä, miten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan. Tämän kertomuksen tekemisessä kunta tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa.

HYTE- kerroin

Hyte- kerroin on kannustin kunnille hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistyöhön. Hyte- kertoimessa tarkastellaan eri indikaattoreiden kautta kuntalaisten terveydentilaaja sen muutosta sekä kunnan terveydenedistämisen aktiivisuutta. Hyte- kertoimen suuruus vaikuttaa kunnan saamaan vuosittaiseen valtiontukeen.

Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025

Vesannon hyvinvointiraportti 2022

Hyvinvointisuunnitelma 2024

Ikäpoliittinen ohjelma 28.10.19

Jaa sivu