Kuntastrategia

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.6.2022

Arviointi ja seuranta

Elinvoimaryhmä raportoi strategian toteutumisesta kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunkin kalenterivuoden lopulla.

Sisältö

  • Brändityyppinen visio (vakiinnuttamisaika 10-20 vuotta)
  • Kunnan toimintatapoja koskevat linjaukset
  • Kuntatason strategiaprojektit valtuustokaudelle

Perusta

Strategian ”kuittaamisesta” jatkuvaan, ohjaavaan strategiatyöhön

  • Elinvoima-ajattelu strategiatyön perustana
  • Strategia tukee profiloitumista
  • Monitasoinen ja osallistava toimintatapa
  • Strategisen ja operatiivisen toiminnan suhteen selkiyttäminen
  • Kuntalain vaatimusten täyttäminen

Visio – Sydänmaa

Pienuus on vahvuus!

Vesanto hyödyntää pienuuden etuja toteuttamalla osallistavaa, kannustavaa ja ketterää päätöksentekoa, henkilöstö- ja omistajapolitiikkaa sekä tukemalla monipuolisia pienyhteisöjä ja
paikallista identiteettiä vahvistavia toimia.

Koti maalla, maailma lähellä!

Vesanto tarjoaa monipuolisia, luonnonläheisiä, edullisia ja myös innovatiivisia asumismahdollisuuksia koko kunnan alueella sekä toimivat yhteydet lähelle ja kauas.

Vastavirran edelläkävijä!

Vesanto panostaa kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä, palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä lakisääteisten palvelutavoitteiden täyttämisessä sellaisten toiminta- ja yhteistyömallien kehittämiseen, jotka turvaavat nykyisen palvelutason sekä syntyvät ratkaisuhakuisuuden, yrittäjyyden, ennakkoluulottoman kokeilemisen ja edelläkävijyyden perustalle.

Luontoon, luovuuteen ja tekniikkaan me uskomme!

Vesanto panostaa luonnonvaroista ammentavan liiketoiminnan ja biotalouden kehittämiseen, tekniikan ja luovuuden hyödyntämiseen sekä näiden yhdistämiseen.

Toimintatapa – Miten Vesannon kunta toimii?

Reagoinnista ennakointiin

Vesannolla panostetaan asioiden ennakointiin, vaihtoehtojen hahmottamiseen ja muutoksen hallintaan niin paljon, että tulevaisuuteen voidaan tavoitteellisesti vaikuttaa; strategian toteutumista arvioidaan ja sitä muutetaan aina tarvittaessa.

Positiivinen, avoin, kannustava ja rohkea

Vesannolla luodaan kaikille kannusteet toimia yhteisten tavoitteiden suuntaisesti ja olla luomassa positiivista, avointa ja rohkeaa toimintakulttuuria, josta viestitään aktiivisesti ja positiivisesti.

Verkostot ja yhteistyö

Vesannolla opetellaan toimimaan tulevaisuuden toimintaympäristössä sekä johtamaan ja vaikuttamaan erilaisissa verkostoissa.

Strategiaprojektit – Vision edistäminen käytännössä

1) Vesannon lukion kehittäminen
Mitä se on: Vesannon lukion oppilasmäärä kasvaa nykyisestä tasostaan. Oppilaat ovat hyvinvoivia, tyytyväisiä ja saavat eväät selvitä elämässään eteenpäin. Selvitetään asiat, jotka vaikuttavat lukioon hakeutumiseen sekä oppilaiden tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin. Kehitetään näitä asioita systemaattisesti eri sidosryhmiä osallistaen. Huolehditaan tarvittavasta resursoinnista.

2) Luonto vetovoimatekijänä, luovuuden ja hyvinvoinnin lähteenä
Mitä se on: Vesannolla on hyvin ideoituja, suunniteltuja, erottuvia ja helposti saavutettavia reittejä ja kohteita eri vuodenajoille ja eri liikkumistavoille, kuntalaisille ja kävijöille. Reittejä käytetään paljon ja käyttäjät ovat niihin tyytyväisiä. Selvitetään eri väestöryhmien tarpeet, joiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan hyvä kokonaisuus. Reittien ylläpito, saavutettavuus ja rahoitus mietitään jo suunnitteluvaiheessa. Markkinoidaan tuloksellisesti.

3) Yhteisöt ja verkostot voimavarana
Mitä se on: Vesannolla kaikenikäiset ihmiset saavat toisistaan seuraa, turvaa, tukea, oppia ja iloa. Kohtaamiselle on monia areenoita. Vesanto houkuttaa käymään ja asumaan osana yhteisöjä. Kunta on aktiivinen yhteistökumppani ja osallistaja. Paikallisten ja ulkopuolisten yhteisvoimin toteutetaan monenlaisia tapahtumia. Kuntien välistä yhteistyötä syvennetään. Paikallisyhteisöjen toimintakykyä, avoimuutta ja näkyvyyttä tuetaan.

4) Erilainen ja omanlainen Vesanto
Mitä se on: Savon Villiin Länteen kuuluva Sydänmaa® Vesanto on tunnettu omintakeisuudestaan. Vesannon luonnosta ja elämänmenosta riittää tarinoita, ja niitä kerrotaan aktiivisesti. Vesanto vetää puoleensa. Vesannon kunta panostaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti viestintään, markkinointiin ja asumismahdollisuuksiin. Kunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten valmiuksia parannetaan ja yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään

5) Omavarainen Vesanto
Mitä se on: Vesanto vahvistaa aineellista ja aineetonta omavaraisuuttaan. Parempi omavaraisuus vahvistaa taloutta, turvallisuutta, palveluita ja toimintakykyä erilaisissa tulevaisuuksissa. Erilaisin toimenpitein parannetaan tavoitteellisesti muun muassa energiaan, työvoimaan, työpaikkoihin, palveluihin, turvallisuuteen, ruokaan ja osaamiseen liittyvää omavaraisuutta sekä paikallisen tuote- ja palvelutarjonnan sekä osaamisen hyödyntämistä.

Jaa sivu