HYTE-TYÖ VESANNON KUNNASSA

Mitä on HYTE?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä – hyte – tarkoitetaan palveluita, joilla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä, osallisuutta ja sosiaalista turvallisuutta. Hyteä ovat kunnan tuottamat palvelut, mutta myös järjestöjen, yritysten ja uskonnollisten yhteisöjen palvelut.

Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää toimijoilta poikkihallinnollista yhteistyötä. Hyte ei ole mikään erillinen palikka tai menokohta talousarviossa, vaan hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin.

Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Kunta tukee kumppaneitaan, jotka järjestävät kuntalaisille muun muassa aktiviteetteja ja tapahtumia. Tuki voi olla rahallista, tilojen järjestämistä, tiedotusyhteistyötä tai yhdessä tekemistä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Hyte-toimien tavoitteena on hyvinvoinnin lisääntymisen myötä säästää kuluja korjaavasta työstä, esimerkiksi sairaanhoitokuluista.

HYTE ja laki

Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhdeksi kunnan perustehtäväksi. Myös terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) on määritelty kuntien tehtäviä kuntalaisten terveyden edistämiseksi.

Kunta-, terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltolain lisäksi useissa eri hallinnonaloja koskevissa laeissa on myös hyteä ohjaavia kohtia. Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki, perusopetuslaki, kuntien kulttuuritoimintalaki ja elintarvikelaki. 

HYTE ja yhdistystoiminta

Kansalais- ja yhdistystoiminta on mitä parhainta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.
Yhdistystoiminta lisää erityisesti sosiaalista hyvinvointia osallisuuden ja vertaistuen kautta. On tärkeää, että yhdistykset tekevät omaa toimintaansa näkyväksi kuntaan päin. Onko yhdistyksesi jo ollut mukana kunnan hyvinvointikertomuksen laatimisessa?

HYTE ja hyvinvointikertomus

Kunnan tulee seurata ja ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä vuosittaisella hyvinvointiraportilla että kerran valtuustokaudessa tehtävällä laajemmalla hyvinvointikertomuksella.

Kunnassa tuotetaan siis neljän vuoden välein hyvinvointikertomus. Kertomuksessa käydään laajasti ja eri näkökulmista läpi sitä, miten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan. Tämän kertomuksen tekemisessä kunta tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tietoja toiminnasta kerätään kunnan toimijoilta, mutta myös kunnassa toimivilta yhdistyksiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Kuka HYTEä tekee?

Hyte-yhdyshenkilö hoitaa tiedottamis- ja yhteydenpitotehtävää hyte-asioissa. Vesannon kunnan hyte-yhdyshenkilö on Anne Jäntti ja hänet tavoittaa numerosta 044 282 5588.

Järjestöyhdyshenkilö on kirjasto-kulttuurisihteeri Sirpa Jäntti. Sirpan tavoittaa numerosta 050 387 9968 tai sirpa.jantti@vesanto.fi

HYTE-kerroin

Hyte- kerroin on kannustin kunnille kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyöhön. Hyte- kertoimessa tarkastellaan eri indikaattoreiden kautta kuntalaisten terveydentilaa ja sen muutosta sekä kunnan terveydenedistämisen aktiivisuutta. Indikaattorit jakautuvat tulos- ja prosessi-indikaattoreihin. Tulosindikaattorit ovat painotukseltaan suurempia kuin prosessi-indikaattorit. Tulosindikaattoreissa tarkastellaan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ylipainon, koetun terveyden, koulupudokkaiden, kaatumisten/tapaturmien sekä työttömyyseläkkeen ja toimeentulotuen saajien kautta.  Prosessi-indikaattoreissa Tarkastellaan neljän eri osa- alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa (Peruskoulu, liikunta, kulttuuri ja kuntajohto).  

Hyte– kerroin lasketaan laskulaavalla, jonka perusteella kunnille myönnetään valtionosuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. Yksinkertaisessa muodossa laskukaava on: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perushinta x kunnan asukasluku x kunnan hyte-kerroin. 

Kuka johtaa HYTEä kunnassa?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan kunnan toimialoilla, järjestöissä ja koko yhteisössä. Johto- ja seurantavastuu kunnan omien palveluiden hyte-toimista on Vesannon kunnassa johtoryhmällä. Kunnassa voi olla myös nimetty hyte-ryhmä, ja tämä toimintatapa on käytössä erityisesti suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa. Vuosittainen hyvinvointiraportti sekä valtuustokausittainen hyvinvointikertomus ovat johtamisen välineitä, ja ne käsitellään sekä kunnanhallituksessa että kunnanvaltuustossa.

Mieliteko-ohjelma

Vesanto on mukana Mieliteko-ohjelmassa, jonka tavoite on lisätä pohjoissavolaisten mielen hyvinvointia ja vähentää päihteiden käyttöä. Ohjelman perustamisen taustalla ovat THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) sairastavuusindeksit, joiden mukaan Pohjois-Savo on maamme sairain maakunta.

Mieliteko-ohjelmaan ovat sitoutuneet Kuopio, Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä.

Mieliteko-ohjelman mahdollistaa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021–2030 -hanke. Ely-keskus myönsi ohjelman ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen.

HYTE-työ maakunnassa ja koko maassa

Kuntien lisäksi hyte-työtä tehdään maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Pohjois-Savon alueellista hyte-työtä johtaa poikkihallinnollinen hyte-ryhmä, jossa on kuntien, sairaanhoitopiirin ja maakuntaliiton edustus sekä työterveyshuollon, järjestöjen ja apteekkien edustus.

Pohjois-Savon HYTE-työhön voit tutustua TÄSTÄ LINKISTÄ (aukeaa uuteen välilehteen)

Hyvinvointia arkeen -esitteeseen pääset tutustumaan TÄSTÄ LINKISTÄ (aukeaa uuteen välilehteen)

Käytännön työtä kuntien hyte-työn tukena tekee hyte-tiimi. Pohjois-Savon hyten painopisteet lähivuosina ovat:

  • Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
  • Toiminta- ja työkyvyn ylläpito
  • Yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuus
  • Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäisy

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjataan myös valtakunnallisilla linjauksilla ja kampanjoilla. Nämä viedään käytäntöön maakunnan hyten ohjauksessa kunnissa.