Vesannon kuntastrategia

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.6.2018

Arviointi ja seuranta

Elinvoimaryhmä esittää valtuustolle vuosittain elokuun lopussa arvion strategian toteutumisesta ja täsmennystarpeista elinvoimanäkökulmasta; tarkastuslautakunta arvioi kunnan toimintaa hallinnon ja talouden näkökulmasta

Sisältö

Brändityyppisen vision (vakiinnuttamisaika 10-20 vuotta)

  • Kunnan toimintatapoja koskevat linjaukset 2018-2021
  • Kuntatason strategiaprojektit vuodelle 2018
  • Tausta-aineiston (tilastot ja valmisteluprosessin dokumentointi)
  • Strategiaprojektit määritellään vuosittain kuntatasolla ja alemmilla tasoilla

Perusta

Strategian ”kuittaamisesta” jatkuvaan, ohjaavaan strategiatyöhön

  • Elinvoima-ajattelu strategiatyön perustana
    Strategia tukee profiloitumista
  • Monitasoinen ja osallistava toimintatapa
  • Strategisen ja operatiivisen toiminnan suhteen selkiyttäminen
  • Kuntalain vaatimusten täyttäminen

Visio

Sydänmaa

Pienuus on vahvuus!

Vesanto hyödyntää pienuuden etuja toteuttamalla osallistavaa, kannustavaa ja ketterää päätöksentekoa, henkilöstö- ja omistajapolitiikkaa sekä tukemalla monipuolisia pienyhteisöjä ja
paikallista identiteettiä vahvistavia toimia.

Koti maalla, maailma lähellä!

Vesanto tarjoaa monipuolisia, luonnonläheisiä, edullisia ja myös innovatiivisia asumismahdollisuuksia koko kunnan alueella sekä toimivat yhteydet lähelle ja kauas.

Vastavirran edelläkävijä!

Vesanto panostaa kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä, palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä lakisääteisten palvelutavoitteiden täyttämisessä sellaisten toiminta- ja yhteistyömallien kehittämiseen, jotka turvaavat nykyisen palvelutason sekä syntyvät ratkaisuhakuisuuden, yrittäjyyden, ennakkoluulottoman kokeilemisen ja edelläkävijyyden perustalle.

Luontoon, luovuuteen ja tekniikkaan me uskomme!

Vesanto panostaa luonnonvaroista ammentavan liiketoiminnan ja biotalouden kehittämiseen, tekniikan ja luovuuden hyödyntämiseen sekä näiden yhdistämiseen.

Toimintatapa

Miten Vesannon kunta toimii?

Reagoinnista ennakointiin

Vesannolla panostetaan asioiden ennakointiin, vaihtoehtojen hahmottamiseen ja muutoksen hallintaan niin paljon, että tulevaisuuteen voidaan tavoitteellisesti vaikuttaa; strategian toteutumista arvioidaan ja sitä muutetaan aina tarvittaessa.

Positiivinen, kannustava ja rohkea

Vesannolla luodaan kaikille kannusteet toimia yhteisten tavoitteiden suuntaisesti ja olla luomassa positiivista ja rohkeaa toimintakulttuuria, josta viestitään aktiivisesti ja positiivisesti.

Verkostot ja yhteistyö

Vesannolla opetellaan toimimaan tulevaisuuden toimintaympäristössä sekä johtamaan ja vaikuttamaan erilaisissa verkostoissa.

Strategiaprojektit 2018

Vision edistäminen käytännössä

Strategiatyön jalkauttaminen

Hankkeessa suunnitellaan ja saatetaan käyttöön uuden strategian mukainen toimintamalli.

Markkinointihanke

Hankkeessa laaditaan, koeponnistetaan ja arvioidaan markkinointisuunnitelma Vesannosta asuinpaikkana.

Viestintäjärjestelmän mallintaminen

Hankkeessa suunnitellaan ja mallinnetaan kunnan viestintäjärjestelmä, johon kuuluu sekä sisäinen viestintä että viestintä sidosryhmien kanssa (ml. tiedotusvälineet).

Konseptointihanke

Hankkeessa suunnitellaan ja arvioidaan useita  liiketoimintaaihioita. Mikäli aihiot osoittautuvat toteuttamiskelpoisiksi, niille laaditaan toteutussuunnitelma (ml. toteuttajat, rahoitus, osaaminen, tuotteistaminen).

Tapahtumakoordinointi

Hankkeessa suunnitellaan toimintamalli, jonka avulla tapahtumien kirjoa voidaan entisestään laajentaa ja samalla jakaa niiden toteutusvastuuta eri tahojen kesken.