Palvelurakenneuudistuksen ajankohtaiskatsaus 8.6.2021

Vs. perusturvajohtaja Maija-Leena Huuskonen

Vesannolla palvelurakenneuudistusta on kehitetty vuodesta 2019. Tavoitteena on ollut palvelurakenteen keventäminen vähentämällä tehostetun palveluasumisen paikkoja. Muutosprosessissa asumisyksikkö Kuntovaari on muutettu palveluasumiseksi, jossa panostetaan asiakkaiden kuntoutumiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Yksikön lyhytaikaisjaksoilla asiakkaita kuntoutetaan, että he voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Kuntovaarin pitkäaikaisasukkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja -parantamiseksi kaikille laaditaan yksilökohtaiset kuntoutumissuunnitelmat.

Palvelurakenneuudistuksessa vuoden 2020 aikana Niittykukka 2 asukkaat siirtyivät palvelutarpeidensa mukaisesti kunnan muihin asumisyksiköihin tai kotihoidon palvelujen piiriin. Viherkodin asukkaat muuttivat Simolan palvelukeskuksesta yksityisen palveluntuottajan avaamaan asumispalveluun. Kesäkuun alussa Niittykukka 1:n asukkaat muuttivat palvelukeskukseen osaksi Kuntovaarin asumisyksikköä.

Palvelurakenneuudistuksen edettyä nykyvaiheeseen kunnan päättäjistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista koostuva palvelurakenneuudistustyöryhmä kokoontui 11.5.2021 arvioimaan ikääntyneiden nykyisten palvelutarpeiden sekä tilastotietoihin pohjautuvien tulevaisuudennäkymien perusteella tarvitaanko palvelurakenneuudistuksessa suunnanmuutosta.

Vesannolla ikääntyneimpien ikäryhmä jatkaa vielä kasvuaan, vaikka eläkeiän saavuttaneiden määrä alkaakin kääntyä laskusuuntaiseksi. Iäkkäimpien määrän lisääntyminen nostaa myös muistisairauksien määrää sekä tuo haasteita asukkaiden omissa kodeissa selviytymiseen.

Palvelurakenneuudistustyöryhmä totesi muistisairauksien määrän lisääntyminen luovan tarvetta kotiin annettavien palvelujen monimuotoistamiselle yhdessä erilaisten palvelujen tuottajien kanssa. tarvetta nähtiin myös kevyemmälle muistisairaiden yksikölle. Työryhmätyöskentelyä jatketaan uuden tiedon pohjalta.

Iäkkäiden palvelurakennetta kehitetään myös hankerahoituksella. SavoGrown alueen kuntien ns. Savon Villin Lännen ikääntyvien asumisen Master Plan -työskentelyssä tavoitteena on SavoGrown alueen kuntien Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden ikääntyvien asumisen noin vuoden mittainen vahvasti tiedonkeruuseen ja ennakointiin tukeutuvan tiedolla johtamisen osallistava strategiaprosessi.  

Prosessiin sitoutetaan vahvasti alueen kuntien luottamushenkilöt, kuntayhtymä ja muut Sote-toimijat, järjestöt/neuvostot, kuntakonsernien vuokrataloyhtiöt ja erityisryhmien asuntoja ylläpitävät järjestöt ja kuntalaiset. ”Master Planin” myötä päätöksenteko ikääntyneiden palveluissa/niiden kehittämiseksi on jatkossa jouhevaa ja mm. investointipäätösten tai esim. toiminnan supistamispäätösten tekeminen helpottuu.  Hankkeen tuloksena syntyy muissa Suomen kunnissa hyödynnettäväksi toimintamalli ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja varautumiseen. Malli tukee etenkin kuntien yhteiskehittämistä ja yhteistoimintaa konkreettisien asumisratkaisujen toteuttamiseksi ns. ”konsortiona”. Mallissa päävastuu on kunnilla, mutta ennakoinnissa osallistetaan laajasti toimijoita. Prosessin tulosten perusteella on valmius tehdä toimenpide-ehdotuksia ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi.

Jaa sivu