Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee poikkeamista Oinaskylän tuulivoimaloiden rakennusluville

Lainvoimaiseksi 1.2.2019 tullut Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava mahdollistaa 6 tuulivoimalan rakentamisen alueelle. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee poikkeamista rakennuslupiin, koska kaavoituksen aikaisia tuulivoimaloita ei enää ole saatavilla. Samassa yhteydessä puretaan tuulivoimala nro 3:n rakennuslupa ja asetetaan sen alue rakennuskieltoon.

Poikkeamista haetaan siitä syystä, että nyt suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvaisi 210 metristä 230 metriin. Samalla tuulivoimalan roottorin halkaisija kasvaa 131 metristä 158-163 metriin riippuen valittavasta voimalamallista.

Poikkeamisen selvitysten mukaan tuulivoimaloiden kokonaismelun vaikutukset kasvaisivat alkuperäiseen mallinnukseen verrattuna hieman, mutta myös pienenisivät osalla alueella johtuen yhden tuulivoimalan poistamisesta. Myös tuulivoimaloiden aiheuttaman välkkeen vaikutusajat kasvaisivat hieman verrattuna kaavanmukaiseen selvitykseen.

Voimaloiden sijainnit pysyvät tuulivoimaosayleiskaavan mukaisilla alueilla. Näin ollen vaikutukset luontoon ja linnustoon eivät muutu kaavoituksen aikaisista selvityksistä.

Poikkeamislupahakemuksiin liittyen asianosaisia kuullaan asiasta heinäkuun loppuun mennessä. Alueen maanomistajia lähestytään kirjeitse ja viranomasilta pyydetään asiaan lausunnot.

Poikkeamislupahakemuksiin sekä kaikkiin niiden liitteinä toimitettuihin asiakirjoihin voi tutustua TÄSTÄ LINKISTÄ.

Lisätietoja:

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy
Asiamies Markku Kortteisto
044 033 0487, markku.kortteisto@megatuuli.fi

Vesannon kunta
Rakennustarkastaja Tero Röntynen
050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi