Ehdotus Pohjois-Savon tulvariskialueiksi

Kuulutus
Asia
Ehdotus Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien
ja ympäristöselostuksen valmistelu


Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit
vesistöjen noususta aiheutuvista tulvariskeistä Pohjois-Savon alueella ja valmistellut
ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla merkittävä.

ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät
tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville
tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat
tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat
arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu
erillisellä asiakirjalla ”Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun
osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen”.

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat
lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki
200/2005)

Kuulutuksen julkaisupäivä
15.3.2024

Tiedoksisaantipäivä
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta
eli 22.3.2024

Kuulutuksen ja kuulemisasiakirjojen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja Pohjois-Savon aluetta koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi
(kuulemisasiakirja) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 ELY-keskuksen
verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset > Pohjois-Savo
Asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta (valtakunnallinen
SOVA-kuulemisasiakirja) on nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024
osoitteessa www.vesi.fi/trh.
Vesistöaluekohtaiset tausta-asiakirjat löytyvät digitaalisina www.vesi.fi/trh -palvelusta.
Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi-sivuilta kunnan, maakunnan tai vesistöalueen perusteella

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä.
Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta merkittäviksi tulvariskialueiksi tarvetta muuttaa.

Ohjeet palautteen antamiseen

Palautteet voi antaa:
www.lausuntopalvelu.fi tai
– Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi tai
– kirjallisesti Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 2000, 70101 Kuopio

Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi -palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten tausta-asiakirjojen kautta. Linkit vesistöaluekohtaisiin tausta-asiakirjoihin löytyvät myös kuulemisasiakirjasta.

Lisätietoja
Johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, puh. 0295 026 828
Vesitalousasiantuntija Jussi Härkönen, puh. 0295 026 202
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Kuopiossa 15.3.2024
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Jaa sivu