Vesannon kunnan palveluseteli

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on kunnan asukkaalle annettava sitoumus, jonka mukaan kunta korvaa asiakkaan palveluntuottajalta hankkiman palvelun kustannukset ennalta määrättyyn rajaan asti.

Kunnalla on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu. Palveluseteli on yksi keino tuottaa asiakkaan tarvitsemaa palvelua. Vesannon kunnassa palveluseteliä on mahdollista käyttää ikäihmisten asumispalveluissa, kotihoidossa, kotihoidon tukipalveluissa sekä omaishoidon lakisääteisten vapaiden aikaisen hoivan järjestämisessä.

Palveluseteli voi olla

  • kattohintainen: kunta on määrittänyt enimmäishinnan, jolla palvelu on tuotettava (ilman, että asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuutta)
  • tulosidonnainen: säännöllisessä kotihoidossa, palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa – asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuu on tuloista riippuvainen (asiakasmaksulaki)
  • tasasuuruinen: tilapäisissä kotiin vietävissä palveluissa sekä lyhytaikaikaisissa asumispalveluissa – tasasuuruinen hinta (€/h tai €/vrk) erikseen arkipäiville ja viikonlopulle

Palvelusetelituottajien palveluista perimät hinnat tulee olla julkisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla. Palvelun hinta on se hinta, jolla palvelusetelituottaja tuottaa palvelusetelillä myönnettävän palvelun. Asiakkaan omavastuuosuus on se osuus palveluln hinnasta, joka ylittää myönnetyn palvelusetelin arvon, ja jonka asiakas maksaa itse.

Palvelusetelin myöntäminen

Palveluseteli voidaan myöntää kunnan järjestämisvastuulla oleviin lakisääteisiin sosiaalihuoltolain ja/tai vanhuspalvelulain mukaisiin palveluihin. Palvelusetelin myöntämisen taustalla on aina asiakkaalle kunnan toimesta tehty palvelutarpeen arviointi sekä sen pohjalta laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma. Myöntämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti kunnan viranhaltijan toimesta.

Lähtökohtaisesti kunta tuottaa sen järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut. Palveluseteliä voidaan käyttää silloin, kun se on asiakkaan tarvitsemien ja hänelle myönnettyjen palvelujen järjestämiseksi tarkoituksenmukaista.

Kunta ei sitoudu ohjaamaan asiakkaita palveluntuottajalle. Palvelusetelipäätöksen saanut asiakas valitsee palveluntuottajan itse hyväksyttyjen palvelusetelituottajien joukosta.

Palvelusetelituottaja

Palvelusetelituottaja on toimija, jonka kunta on hyväksynyt palvelusetelillä annettavien palvelujen tuottajaksi. Perusvaatimukset on määritelty laissa yksityisistä sosiaalipalveluista sekä laissa yksityisestä terveydenhuollosta. Palvelusetelituottajan tulee täyttää lainsäädännön ja laatusuositusten mukaiset kunnan palvelusetelin sääntökirjassa määrittelemät kriteerit, vaatimukset ja ehdot sekä noudattaa niitä palvelusetelituottajaksi hyväksymisen hetkellä ja aina palvelusetelipalvelujen tuottamisen aikana.

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan kirjallisella hakemuksella, jonka kunta ottaa käsiteltäväkseen yhden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus kaikkine tarpeellisine tietoineen ja liitteineen on kunnalle toimitettu. Kunta hyväksyy palvelusetelituottajaksi hakeutuvan ehdot ja kriteerit täyttävän toimijan, ellei hyväksymättä jättämiselle ole erityistä ja perusteltua syytä.

Asiakas

Palvelun myöntäminen asiakkaalle perustuu aina kunnassa ammattihenkilön toimesta tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Kunta voi myöntää asiakkaalle palvelusetelin silloin, kun se on palvelun toteuttamiseksi tarkoituksenmukaista.

Asiakas voi kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunta järjestää palvelun muulla tavoin. Asiakkaalla ei myöskään ole ehdotonta oikeutta vaatia palveluseteliä.

Palvelusetelin saatuaan asiakas tekee itse (tai edustajansa avulla) sopimuksen palvelusta valitsemansa kunnan hyväksymän palvelusetelituottajan kanssa. Palveluseteliä voi käyttää vain palvelutarpeen arviointiin perustuvan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisiin paleveluihin.

Kunnan rooli

Kuntalla on aina järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluseteli on yksi keino asiakkan tarvitseman palvelun toteuttamiseksi. Kunta päättää aina tapauskohtaisesti siitä, kenelle ja mihin palveluun palveluseteli myönnetään. Kunta myös valvoo palveluntuottajien toimintaa sääntökirjan mukaisesti.

Palvelusetelipalveluissa kunta ei ole sopimusosapuolena, vaan sopimuksen palvelun tuottamisesta tekevät aina asiakas ja palveluntuottaja.

Palveluntuottajaksi hakeutuminen

Sosiaali- ja/tai terveysalan toimija voi hakeutua Vesannon kunnan palvelusetelituottajaksi oheisesta linkistä ladattavalla hakemuksella.

Ennen hakemuksen laatimista on hyvä tutustua palvelusetelin sääntökirjaan.

Hakemus palvelusetelituottajaksi (PDF)

Vesannon kunnan palvelusetelin sääntökirja (PDF)

Lisätietoja

Palveluseteliä koskevissa asioissa voit kysyä lisätietoja:

Vs. perusturvajohtaja Maija-Leena Huuskonen
044 788 5400
maija-leena.huuskonen(at)vesanto.fi