Omaishoidon tuki

Omaishoito tarkoittaa ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, tuesta ja lakisääteisestä vapaasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon päivittäisen sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella omaishoitajalla on oikeus kolmen vuorokauden kuukausittaiseen vapaaseen. Omaishoitajan lakisääteinen vapaa voidaan järjestää seuraavilla tavoilla: sijaishoito, perhehoito, päivätoiminta, lyhytaikaishoito tai palveluseteli.

Omaishoitoa tukevia palveluja ovat esimerkiksi kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, asunnon muutostyöt, hoitotarvikkeet, kuljetuspalvelut, apuvälineet, moniammatillinen kuntoutus tai henkilökohtainen apu.

Palvelutarpeen arviointia tehtäessä pyritään huomioimaan kokonaistilanne omaishoidettavan ja omaishoitajan kannalta. Omaishoidettavan toimintakyvyn ja avuntarpeen arvioinnissa voidaan käyttää suuntaa antavina erilaisia toimintakykyä arvioivia mittareita. Päätöksenteon tukena käytetään lisäksi tarvittaessa lääkärinlausuntoja tai muita hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja.