Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu. Perusturvalautakunta määrittelee myöntämisperusteet ja palkkioluokat. Omaishoidon tukena annettava hoito ja muu huolenpito järjestetään pääsääntöisesti hoidettavan kotona.  

Omaishoidon tuen päätös perustuu hoidettavan ja hoitajan toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin.  Arvioinnin tekemiseksi asiakkaan luokse tehdään kotikäynti.  

Palvelusta tehdään omaishoitosopimus, joka on hoitajan ja kunnan välinen toimeksiantosopimus omaishoidon järjestämisestä. Lisäksi laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan esim. hoidon määrä ja sisältö sekä hoidon järjestäminen hoitajan vapaan aikana.