TERVON JA VESANNON KUNNAT

Presidentinvaali toimitetaan 28.1.2024 klo 9.00–20.00

Jos 28.1.2024 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024 klo 9-20.

Presidentinvaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suo-men kansalaiset.

ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAIKAT

Tervon kunnassa on yksi äänestysalue.
Äänestyspaikka on: Kunnanviraston valtuustosali, Tervontie 4

Vesannon kunnassa on yksi äänestysalue.
Äänestyspaikka on: Vesannon Nuorisokahvila, Kuusitie 1

ENNAKKOÄÄNESTYKSEN AJANJAKSO KOTIMAASSA ON 17.-23.1.2024

Presidentinvaalissa toimitettavassa ennakkoäänestyksessä ennakkoäänestyspaikkoina ovat:

Tervon kunnassa: Kunnanviraston valtuustosali, Tervontie 4

Vesannon kunnassa: Vesannon Nuorisokahvila, Kuusitie 1

TERVOSSA ennakkoon voi äänestää edellä mainitussa paikassa:

17.1.2024 klo 10.00–14.00
18.1.2024 klo 12.00–14.00
19.1.2024 klo 9.00–11.00
20.-21.1.2024 klo 12.00–14.00
22.1.2024 klo 16.00–19.00
23.1.2024 klo 10.00–19.00

Mahdollinen toinen vaali:

31.1.2024 klo 10.00–14.00
1.2.2024 klo 12.00–14.00
2.2.2024 klo 9.00–11.00
3.-4.2.2024 klo 12.00–14.00
5.2.2024 klo 16.00–19.00
6.2.2024 klo 10.00–19.00

VESANNOLLA ennakkoon voi äänestää edellä mainitussa paikassa:

17.-19.1.2024 klo 10.00–14.00
20.-21.1.2024 klo 10.00–14.00
22.1.2024 klo 16.00–19.00
23.1.2024 klo 10.00–19.00

Mahdollinen toinen vaali:

31.1.-2.2.2024 klo 10.00–14.00
3.-4.2.2024 klo 10.00–14.00
5.2.2024 klo 16.00–19.00
6.2.2024 klo 10.00–19.00

LAITOSÄÄNESTYS

Tervossa laitosäänestyspaikkana ovat: Attendo Vuokko-hoivakoti, Asontie 4, Kuntoutusyksikkö Attendo Tervontähti, Kanervatie 2 sekä Kanervan Palvelukoti, Asontie 2.

Vesannolla laitosäänestyspaikkana on: Simolan palvelukeskus, Simolantie 15

Laitosäänestys toimitetaan joinakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvina päivinä vaalitoimikun-nan määrääminä aikoina. Laitosäänestys on tarkoitettu hoito- ja muissa laitoksissa hoidettavana oleville tai muuten laitokseen otetuille henkilöille.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa hän äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettuna aikana klo 9.00-20.00 välillä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan äänestäjille ilmoittautumisajan päätyttyä. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16.00 mennessä. Ilmoi-tuksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa talou-dessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja (hänenkin tiedot mainittava ilmoituksessa), jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen koti-kunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi mainittujen edellytysten täyttyessä äänestää myös omaishoidon-tuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoi-mitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Kotiäänestykseen saa ilmoittautumislomakkeita kunnanvirastosta tai internetistä osoitteesta: www.vaalit.fi.

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Ää-nestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

KESKUSVAALILAUTAKUNTIEN YHTEYSTIEDOT

Tervon kunta, kunnanvirasto, Tervontie 4, 72210 TERVO

• puheenjohtaja: Jouko Voutilainen, puh. 0500 371365
• sihteeri: Tiina Pietiläinen, puh. 0447 499216 (varalla Lari Tiikasalo, puh. 0447 499200)
• koti- ja laitosäänestyksen ilmoittautumiset: Saini Malinen, puh. 0447 499202

Vesannon kunta, kunnanvirasto, Strandmanintie 2, 72300 VESANTO

• puheenjohtaja: Veli Pulkkinen, puh. 0400 765119
• sihteeri: Pia Harmokivi, puh. 044 282 5590 (varalla Raisa Kinnunen, puh. 044 788 5414)
• koti- ja laitosäänestyksen ilmoittautumiset: Hanne Mantere, puh. 040 7143304 tai 044 0885401